Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 53-54-55-56. Ayetin Tefsiri & Ömer Nasuhi Bilmen

Bakara Süresi 53 Ayet Meali: Musa’ya Kitap ve Furkan’ı verdik, ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz

Bakara Süresi 53 Ayetin Tefsiri & Bilmen

Furkan: Tevratın bir sıfatı veya Tevratta ki şer’i hükümler veya Tevrat’tan ayrı olarak yed-i beyaz ve asa gibi mucizeler yahut bir zafer ve ferah olabilir.

(Ve) gene hatırlayınız ki (bir vakitte) pek büyük ilahi bir lütuf olarak (kitap) Tevratı Şerif (ve Furkan vermiştik) yani ona hak ile batılın, helal ile haramın aralarını ayırmaya vasıta olan şeyleri, özellikle asa (baston) gibi, beyaz el gibi, mucizeleri ihsan etmiştik. (Ta ki hidayete eresiniz) doğru yola gidesiniz. Bu gibi nimetlere nail olanlara layık odur ki bunların kadrini bilip şükrünü ifa etsinler, bunlara aykırı hareketlerde bulunmasınlar.

Tarihen sabittir ki İsrail Oğulları Hz. Yusuf’tan sonra Mısır’da yerleşmiş, çoğalmışlardı. Hz. Yakup ile Hz. Yusuf’un şeriatlarına tabi bulunuyorlardı. Eski Mısır ahalisi ise kıpt kavmi olup putlara, yıldızlara tapıyorlardı, İsrail Oğulları daha sonra Hz. Musa ile ve onun kardeşi olan Hz. Harun ile beraber Mısır’dan çıkıp yolda Amalikadan bir kavmin yurduna uğradılar. Onların öküz heykellerine taptıklarını gördüler, cehalet sebebiyle o müşrik kavmin bu hareketlerine bir eyilim gösterdiler. Hz. Musa ise Allah tarafından Tur dağına davet olmuştu.

Kardeşi Harun (a.s)’ı yerine vekil bırakarak kendisi Tura gitti. Orada 40 gün kalıp ibadette, duada bulundu. Orada vasıtasız olarak Cenab’ı Hakkın kelamını işitti ve kendisine Tevrat kitabı ihsan olundu. Tih çölünde kalmış olan İsrail Oğulları ise Samiri adındaki bir münafıkın aldatmalarına kapıldılar. Samiri yanlarında bulunan altınları toplayıp eritti, bundan bir buzağı heykeli yaptı “Bu sizin ve Musa’nın mabududur” diyerek onları buzağıya taptırdı. İsrail Oğulları Harun (a.s)’ın nasihatlerini dinlemediler, bu cehaleti İşlediler. Musa (a.s) Tur’dan avdet edince kavminin bu müşrikce hareketlerinden dolayı çok müteessir oldu, kendilerini kınadı. Onlar da pişman olup tevbe ettiler.

Hz. Musa’nın Tur’da bulunduğu müddet: Zilkade ayı ile Zilhiccenin on gününden ibarettir.

Bakara Süresi 54 Ayet Meali: Mûsa kavmine dedi ki: “Ey kavmim! Sizler buzağıya tutulmakla kendinize çok yazık ettiniz. Derhal Yaradanınıza tevbe edin! Nefsinizin kötü arzularını kesin! Allah yolunda kendinizi öldürün! Böyle yapmanız sizin için Yaratan nezdinde daha hayırlıdır.” Böylece Allah da sizin tövbelerinizi kabul etsin. Çünkü O tövbeleri çok kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur.

Bakara Süresi 54 Ayetin Tefsiri & Bilmen

Bu ayeti kerime, İsrail Oğullarının bir aralık Buzağıya taptıklarını, sonra tövbe edip yaptıklarından pişman olduklarını bildirmektedir. Şöyle ki: Ey İsrail Oğulları! (Ve) yine düşününüz (o zamanki Musa) (a.s) (kavmine) bir tövbe ve pişman olmaya davet için (ey kavmim!) Siz (Buzağıyı tutunmakla) hakiki mabud olan Allah Tealaya tapacak yerde kendinize buzağıyı mabud etmekle (nefsinize zulmetmiş oldunuz.) Şüphe yok ki Allah’ı ortak koşmak en büyük bir zulümdür, en büyük bir felakettir. (Hemen Yaratanınıza tövbe edin) nadim ve pişman olduğunuzu arz edin. (Nefislerinizi öldürün) ebedi hayatınızı kurtarmaya çalışınız. (Bu) tövbe ve nefsi öldürme (sizin için Rabbinizin katında hayırlıdır.) Bu sebeple ilahi azaptan kurtulmuş olursunuz, (demişti.) Bu emir ve tavsiye üzerine onlar da tövbe etmişlerdi.

Binaenaleyh o Kerem sahibi yaratıcı da (tövbenizi kabul etmişti) yani ecdadınızın o tevbeleri Allah katında kabul edilmişti. (Şüphe yok ki tövbeleri kabul eden) kulları hakkında (rahim) çok merhametli (olan ancak O’dur) o Yüce Yaratıcıdır. Artık siz de bundan ibret alınız. Hz. Muhammed’i, Kur’an-ı Kerim’i diğer mukaddesa dini şeyleri tasdik ederek hakiki bir imana ve bu sayede ebedi bir selamet ve saadete nail olunuz. Sizin için başka kurtuluş çaresi yoktur.

Bakara Süresi 55 Ayet Meali: Bir zaman da: “Ey Muss! Biz Allah’ı açıkça görmedikçe sana inanmayız” dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı, siz de bakakaldınız.

Bakara Süresi 55 Ayetin Tefsiri & Bilmen

Bu mübarek ayetler, vaktiyle İsrail Oğullarının liyakatları üstünde bir talepte bulunarak imanlarındaki zayıflığı göstermiş olduklarını bildirmektedir. Ve bu yüzden bir ceza olarak hayattan mahrum kaldıklarını ve bir şükür vesilesi olmak için de tekrar hayata nail kılınmış olduklarını beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: Hz. Musa bir mucize olarak mekandan ve zamandan münezzeh olan Allah Teala ile konuşmak, onun emirlerini almak için Tur dağına gidiyordu. Bu mucizeyi görüp kavmine haber vermeleri için veya buzağıya tapıldığından dolayı özür dilemeleri için kavminden 70 kadar kimseyi beraber alıp götürdü. Onlar Hz. Musa ile beraber Tura gidince orasını bir bulut kapladı.

Musa (a.s) onları dağın tepesine yakın bir yerde bıraktı, kendisi dağın tepesine çıktı. Cenab’ı Hak ile konuşma şerefine nâil oldu. Bu yetmiş kimse ise o konuşmayı İşittikleri halde bulut pek kesif olduğu için Hz. Musayı göremiyorlardı. Bu konuşmanın Cenab-ı Hak ile olup olmadığında şüphe ettiler. Cenab-ı Hakkı görmek isteme cüretinde bulundular. Bunların bu cüretini bu ayeti kerime şöyle beyan buyuruyor:

(Ve) Ey İsrail Oğulları! (Hatırlayınız ki siz) yani ecdadınız (ya Musa! Sana İman etmeyiz) senin peygamberliğini, Hak Teala ile konuştuğunu tasdik eylemeyiz. (Allah Tealayı) bizler (aşikâr surette görmedikçe) bizler öyle açık bir şekilde görmedikçe (demiştiniz de) bu cüretinizden dolayı (sizi yıldırım çarpmıştı) yani bir yıldırım hücum ederek o görme isteğinde bulunan ecdadınızı hayattan mahrum bırakmıştı. (Siz ise bakıp duruyordunuz) yani bir haldeki kendilerine gelmekte olan bu musibeti onlar görüp duruyorlardı.

Bunlar Hz. Musa’nın gösterdiği bir nice mucizeleri görmüşlerdi. O halde böyle bir istek ve iddiada bulunmaları büyük bir cehâlet ve gaflet eseri değil miydi?

Bakara Süresi 56 Ayet Meali: Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra, şükredersiniz ümidiyle sizi dirilttik.

Bakara Süresi 56 Ayetin Tefsiri & Bilmen

Bunu yapanlar, elbette İsrail oğullarının hepsi değildi. Bu ısrar üzerine mikatta yıldırıma yakalananlar, seçilen yetmiş kişi idi.

(Sonra sizi) Ey İsrail Oğulları! Öyle yıldırım çarpmasiyle meydana gelen (ölümünüzü müteakip) ilâhî kudretim ile (diriltmiş) yeniden hayata nail etmiş (dik.) Hakkınızda böyle bir ilahi lütuf cerayan etmişti. (Ta ki) bu ilahi lütfu elde etmenizden dolayı (şükredesiniz) kulluk vazîfelerinizi ifaya çalışasınız.

Evet… İsrail Oğullarının bir cemaati öyle bir ölüm müsibetine maruz kalmışlardı. Hz. Musa bundan müteessir olmuş, bunların bu feci ölümünü geride kalan kavmine nasıl haber vereceğini düşünmüş, Cenab’ı Hakka tazarru ve niyazda bulunarak tekrar hayata nail olmalarını İstirham etmiş, Allah Teala Hazretleri de bir yaratma harikası olmak üzere onları yeniden hayata kavuşturmuştur. Kerem sahibi Yüce Yaratıcı her şeye kadirdir. Buna inanmışızdır.

Kaynak: Turan Yazılım / Mürş‏it 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı