Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 78-79-80-81-82 ve 83. Ayet Meali ve Tefsiri

Bakara Süresi 78 Ayet Meali: İçlerinde birtakım ümmiler vardır ki, Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar

Bakara Süresi 79 Ayet Meali: Elleriyle (bir) kitap yazıp, sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için ‘Bu Allah katındandır’ diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!

İbn Kesir Bakara Süresi 78-79 Ayet Tefsiri

Yüce Allah şöyle buyuruyor: ‘İçlerinde’, yani ehl-i kitaptan ‘birtakım ümmiler vardır ki…’ Ümmiyyun, ümmi’nin çoğuludur. Ümmi, okuma yazmayı iyi bilmeyen kimseye denir. Nitekim sonrasında ‘Kitab’ı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir’ ifadesinin zahirinden anlaşılan da budur. Yani Tevrat’ta neler vardır onu bilmezler. Hz Peygamber (s.a.v)’in niteliklerinden biri de ümmiliğidir. Zira Allah’ın (c.c) buyurduğu gibi Hz Peygamber (s.a.v) okuma yazma bilmiyordu. ‘Sen bundan önce ne bir yazı okur ,ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı (Ankebut 48)’

İmam Taberi der ki: Araplar, okuma yazma bilmeyen kişiyi cehalette babasına değil annesine nispet ederler. İbn Abbas (r.a):.’İçlerinde birtakım ümmiler vardır ki’ ayeti hakkında farklı bir görüş rivayet edilmiştir ki o da şudur: Ümmiler Allah’ın (c.c) gönderdiği hiçbir peygamberi tasdik etmeyen ve indirdiği hiçbir kitaba inanmayan, sonra da elleriyle bir kitap yazıp cahil ve bayağı insanlara ‘Bu Allah katındandır’ diyen bir takım kimselerdir.Okuma yazma bilmelerine rağmen, Allah’ın kitaplarını ve peygamberlerini inkar etmelerinden dolayı Allah (c.c) onlardan ümmi diye bahsetmiştir.

Mücahid: Allah’ın (c.c) bahsettiği ümmiler, Allah’ın (c.c) Musa (a.s)’a indirdiği kitaptan hiçbir şey anlamayan, sadece yalanlar üreten iftira olarak asılsız şeyler uyduranlardır

(Haricen Not: Zamanımıza nispet edecek olursak eğer, sanırım bir çoğumuz ümmi sıfatına giriyoruz. Okuma yazma biliyoruz ama cahiliz. Ne demek istediğimi merak eden varsa Cuma Süresi’5. ayet-i celileye müracaat etsin)

‘Elleriyle (bir) kitap yazıp, sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için ‘Bu Allah katındandır’ diyenlere veyl olsun’. Bu ayet de Yahudilerin başka bir zümresinden bahsetmektedir ki onlar, insanları sapıklığa çağıran ve bu yolda Allah (c.c) adına yalan ve iftiralar üreten, insanların mallarını haksızca yiyen kimselerdir.

‘Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!’. Yani elleriyle yazdıkları yalan, bühtan ve iftiralardan dolayı onlara veyl olsun. Yedikleri haram maldan dolayı da onlara veyl olsun Yani kendi elleriyle yazdıkları yalanlardan dolayı azap çeksinler. Basit ve cahil insanları ve başkalarını aldatarak yediklerinden dolayı onlara azap olsun.

Bakara Süresi 80 Ayet Meali: Sayılı bir kaç gün müstesna, bize ateş dokunmayacaktır dediler. De ki: Siz Allah katından bir söz mü aldınız-ki Allah sözünden caymaz- yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

İbn Kesir Bakara Süresi 80 Ayetin Tefsiri

Yüce Allah (c.c) Yahudilerin kendileri hakkında yaptıkları nakiller ve iddialar cümlesinden olarak onların, ‘Cehennem ateşinin kendilerine sadece birkaç gün dokunup sonra ondan kurtulacaklarını söylemelerini haber veriyor. Ardından onlara şöyle cevap veriyor: ‘De ki: Siz Allah katından bir söz mü aldınız?’ Eğer böyle bir söz aldıysanız şüphesiz O (c.c) sözünden dönmez. Ancak bu ne olmuş, ne vuku bulmuştur. Onun için ardından ‘yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?’ denilmiş, ‘bilakis’ manasına gelen ‘yoksa’ edatı kullanılmıştır. Yani bilakis siz Allah (c.c) hakkında bilginiz olmayan yalan ve iftiralar söylüyorsunuz.

İbn Abbas (r.a) der ki:Yahudiler Tevrat’ta şöyle okuduklarını iddia ettiler; cehennemin iki ucu arasında Zakkum ağacına ulaşıncaya kadar kırk yıllık bir mesafe vardır. Zakkum ise cehennem’in dibinde biter. Allah düşmanları ‘Biz sadece zakkum ağacına ulaşıncaya kadar azap olunacağız, ardından cehennem yok olup gidecek dediler. İşte Allah’ın (c.c): ‘Sayılı bir kaç gün müstesna, bize ateş dokunmayacak dediler’ buyruğunun anlattığı işte budur..

Bakara Süresi 81 Ayet Meali: Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar

Bakara Süresi 82 Ayet Meali: İman edip yararlı iş yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar

İbn Kesir Bakara Süresi 81-82 Ayetin Tefsiri

Allah (c.c) onların iddialarına şu cevabı veriyor. Durum sizin temenni ettiğiniz ve arzuladığınız gibi değildir. Bilakis, kim bir kötülük yapar da kötülüğü onu kuşatırsa ve kıyamet gününde beraberinde hiçbir sevap olmadan tüm amelleri günah olduğu halde gelirse o cehennem ehlindedir. Allah (c.c) ve Resulü’ne (s.a.v) iman eden ve salih ameller -şeriata uyan ameller- işleyenlerse cennet ehlidirler. Bu ayet Allah’ın (c.c) şu buyruğuna benzemektedir: ‘Ne sizin kuruntularınız ne de ehl-i kitabın kuruntuları (gerçektir); kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah’tan başka dost da, yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar (Nisa’123-124)’

İbn Abbas (r.a): ‘Hayır! Kim bir kötülük eder’; yani sizin yaptığınız gibi yapar, sizin inkar ettiğiniz şeyleri inkar ederse ve küfrü onu kuşatıp hiçbir sevabı / iyiliği de olmazsa o cehennem ehlidir.

‘Kendisini çepeçevre kuşatırsa’: Yani tövbe etmeden günahlar içinde ölen kimsedir..

İbn Abbas (r.a): ‘İman edip yararlı iş yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar’ ayeti hakkında ise: Kimler sizin inkar ettiğinize iman eder ve dinlerinden terk ettiklerinizi yaparlarsa, onlara içinde ebedi kalacakları cehennem vardır. Allah (c.c) burada iyilik ve kötülüğün karşılığını sahiplerinin daimi bir şekilde göreceklerini, bunun hiç kesintiye uğramayacağını haber vermektedir.

Bakara Süresi 83 Ayet Meali: Vaktiyle biz, İsrail oğullarından: Yalnızca Allah’a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik yapacaksınız diye söz almış ve ‘İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin’ diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna,yüz çevirerek dönüp gittiniz.

Bakara Süresi 83 Ayetin Tefsiri & İbn Kesir

Yüce Allah İsrail oğullarına, onlara emir vermesini ve bu hususta onlardan söz almasını, onlarınsa kasten ve amden bunların hepsine sırt çevirdiklerini ve ellerinin tersiyle ittiklerini, bütün bunları bile bile ve hatırlarında bulunduğu halde yaptıklarını hatırlatıyor.

Evet Allah (c.c) onlara kendisine ibadet etmelerini ve hiçbir şeyi ortak koşmamalarını emretmiştir. Nitekim Allah (c.c) başka yerlerde şöyle buyurur: ‘Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona: Benden başka ilah yoktur; şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım (Enbiya’25)’. Bu hakların en yücesi ve en büyüğüdür. Bu yüce Allah’ın hakkıdır, yalnız ve yalnız, hiçbir ortağı olmayan O’na kulluk etmek… Ardından mahlukatın hakkı gelir. Onların en önemlisi ve en önceliklisi ise anne baba hakkıdır. Bu yüzden Allah (c.c) şu ayetlerde olduğu gibi kendisinin hakkı ile anne babanın hakkını bir arada zikretmiştir.’And olsun ki biz: Allah’a kulluk edin ve Tağuttan sakının diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik (Nahl 36)’…’ …önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır (Lokman 14)’…. ‘Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma (İsra 26)’.

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim / C:1 / bkz: 398-406

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı