Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Bakara Süresi 89-90-91-92 ve 93. Ayetin Meali ve Tefsiri & İbn Kesir

Bakara Süresi 89 Ayet Meali: ‘Daha önce (peygamber olarak gelip onunla) kafirlere karşı muzaffer olmayı beklerlerken, kendilerine Allah katından ellerindekini (Tevrat’ı) doğrulayıcı bir kitap geldi de (Tevrat’tan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince inkar ettiler. İşte Allah’ın laneti böyle inkarcılarındır.

Bakara Süresi 89 Ayetin Tefsiri & İbn Kesir

Allah (c.c) şöyle buyurur: ‘Onlara’, yani Yahudilere ‘Allah katından ellerindekini’, yani Tevrat’ı ‘doğrulayıcı bir kitap’, yani Hz Muhammed’e (s.a.v) inen Kur’an ‘gelince ki onlar daha önce ‘(gelecek peygamber sayesinde), kafirlere karşı muzaffer olmayı bekliyorlardı’. Yani bu Peygamber bu Kitap’la gelmeden önce, onun gelerek müşrik düşmanlarına karşı zafer kazanacaklarını umuyorlar,’ Ahir zamanda bir peygamber gönderilecek. Onunla birlikte sizi Ad ve İrem kavimleri gibi öldüreceğiz’ diyorlardı.

Nitekim Muhammed b. İshak, Katade el-Ensari’nin, Ensar’ın bazı ihtiyarlarından şöyle naklettiğini zikreder: Vallahi, bu kıssa (ayet), yani ‘Daha önce (peygamber olarak gelip, onunla) kafirlere karşı muzaffer olmayı beklerlerken, kendilerine Allah katından ellerindekini (Tevrat’ı) doğrulayıcı bir kitap geldi de (Tevrat’tan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince inkar ettiler’ ayeti; biz ve onlar; yani Ensar ile komşuları Yahudiler hakkında indi. Bizim müşrik Yahudilerin ise ehl-i kitap olduğu Cahiliyye döneminde biz onlardan daima üstün ve kuvvetliydik. Onlar da ‘yakında kendisine tabi olacağımız bir peygamber gönderilecek. Onun vakti çok yaklaştı. Onunla birlikte siz Ad ve İrem kavimleri gibi öldüreceğiz’ diyorlardı. Allah (c.c) peygamberini Kureyş’ten gönderince biz ona tabi olduk, onlar ise inkar ettiler.

Nitekim Allah (c.c) başka bir ayette şöyle buyurur: ‘Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, kendilerine Allah katından ellerindeki (Tevrat’ı) doğrulayıcı bir kitap gelip de (Tevrat’dan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah’ın laneti böyle inkarcılaradır (Nisa 155)’

Bakara Süresi 90 Ayet Meali: Allah’ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ı) inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir! Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.

Bakara Süresi 90 Ayetin Tefsiri & İbn Kesir

Mücahid der ki:’Kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir’ ayetinde kastedilenler Yahudilerdir. Onlar hakkı batıl mukabilinde, Muhammed (s.a.v)’in getirdiklerini açıklamayı gizleme karşılığında satmışlardır.

Suddi der ki: Yani tercih ettikleri ve kendileri için razı oldukları şey ne kötüdür. Resulüllah (s.a.v)’i tasdik etmek, desteklemek ve yardım etmek varken Allah’ın (c.c) O’na (s.a.v) indirdiklerini inkarı seçmeleri ne kötü bir alış-veriştir. Onları ise buna sevk eden sadece taşkınlıkları ve Allah’ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini çekememeleri ve nefretleridir. Bundan daha büyük bir çekememezlik ise yoktur.

İbn Abbas (r.a) der ki: ‘Allah’ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları’. yani Allah’ın (c.c) onlardan başka milletten bir peygamber göndermesini dolayısıyla idi. ‘böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar’. Allah’ın (c.c) onlara ilk gazabı yanlarında olduğu halde Tevrat’ı zayi etmeleri, hükümlerini uygulamamalarıdır. İkinci gazabı ise Allah’ın (c.c) kendilerine gönderdiği peygamber (s.a.v)i inkar etmeleridir.

‘Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır’. Küfürlerinin sebebi haddi aşmak ve haset, bunun kaynağı da büyüklenmek olunca cezaları dünya ve ahirette aşağılanma ve alçaltılma yapıldı. Nitekim Allah (c.c): ‘Rabbimiz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü’min’60)’ Yani küçültülmüş, hakir ve zelil bir halde ve zorla

Bakara Süresi 91 Ayet Meali: Kendilerine: Allah’ın indirdiğine iman edin, denilince: Biz sadece bize indirilene (Tevrat’a) inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur’an, kendi ellerinde bulunan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır.(Ey Muhammed!) Onlara de ki: Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah’ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz?

Bakara Süresi 92 Ayet Meali: And olsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından zalimler olarak buzağıyı (ilah) edindiniz.

Bakara Süresi 91-92 Ayetin Tefsiri & İbn Kesir

Allah (c.c) şöyle buyuruyor: ‘Kendilerine’, yani Yahudilere ve onlar gibi diğer ehl-i kitaba ‘Allah’ın’ Muhammed (s.a.v)’e ‘indirdiğine iman edin’, onu tasdik edin ve tabi olun ‘denilince: Biz sadece bize indirilene inanırız’, yani bize indirilen Tevrat ve İncil’e iman etmemiz bize yeterlidir, biz sadece bunları kabul ederiz ‘derler ve onun ötesindekileri’, yani daha sonra indirilenleri ise ‘inkar ederler. Halbuki o Kur’an kendi ellerinde bulunan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır’. Kendileri de Muhammed (s.a.v)’e indirilenin hak olduğunu bilirler.

Allah (c.c) daha sonra şöyle buyuruyor:

‘(Ey Muhammed!) Onlara de ki: Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz’ yani kendinize indirilene iman ettiğinize dair iddianızda samimi iseniz ‘daha önce Allah’ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz?’. Gelip de elinizdeki Tevrat’ı tasdik eden, onunla hükmeden ve onları nesih iddiasında (bile) bulunmayan peygamberleri, doğru olduklarını bile bile zulüm, haset, inat ve onlar karşı yüklenerek neden öldürüyordunuz? Demek ki siz, Allah’ın (c.c) buyurduğu gibi sadece kendi hevanıza, arzunuza ve görüşlerinize tabi oluyordunuz.’ (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe, ona karşı büyüklük tasladınız. (Size gelen) peygamberlerden biz kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz (Bakara’87)’ ‘and olsun Musa size açık beyyineler’, yani kendisinin Allah’ın peygamberleri olup Allah’tan başka hiçbir ilah bulunmadığına dair apaçık mucizeler ve kesin deliller ‘getirmişti’. Açık mucizeler, tufan, çekirge, haşere, kurbağalar, kan, asa, beyaz el, denizin yarılması, bulutla gölgelenmeleri, kudret helvası, bıldırcın eti, su fışkıran taş ve şahit oldukları başka mucizelerdir. ‘Sonra’ yani Musa (a.s) zamanında ve mucizeler ortasında iken ‘onun ardından’ yani Musa (a.s) yanınızdan ayrılıp Rabb’iyle konuşmak üzere Tur dağına gittikten sonra ‘zalimler olarak’ yani Allah’tan başka ilah olmadığını bildiğiniz halde buzağıya tapınma hareketinde kendinize zulmedip ‘buzağıyı’ Allah’tan başka ibadet edilen mabud ve ilah ‘edindiniz’. Nitekim Allah (c.c) başka bir ayette şöyle buyurur: ‘(Tur’a giden) Musa’nın arkasından kavmi zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini (ilah) edindiler (A’raf 148)’

‘Zalimler olarak’, yani Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığını bildiğiniz halde buzağıya tapınma fiilinizle kendinize zulmediyordunuz. Allah (c.c) başka bir ayette şöyle buyurur: ‘Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki: Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız (A’raf 149)’.

Bakara Süresi 93 Ayet Meali: Hatırlayın ki, Tur ddağının altında sizden söz almış: Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle buzağı kalplerine içirildi. De ki:Eğer inanıyorsanız, inancınız size ne kötü emrediyor!

Bakara Süresi 93 Ayetin Tefsiri & İbn Kesir

Allah (c.c) İsrail oğullarına hatalarını, azgınlıklarını, verdikleri ahitlere aykırı davranmalarını ve sırt çevirmelerini saymaya devam ediyor. En son Tur dağının üstlerine dikildiğini, bunun üzerine ahdi kabul ettiklerini, sonra ise tekrar aykırı davrandıklarını haber veriyor. Allah (c.c) bunu ‘Onlar:İşittik ve isyan ettik dediler’ buyruğuyla ifade ediyor.

‘İnkarları sebebiyle buzağı kalplerine içirildi’. Yani inkarları sebebiyle içlerine buzağı sevgisi dolduruldu ve bu kalplerine kadar ulaştı

‘De ki: Eğer inanıyorsanız, inancınız size ne kötü emrediyor!?’ Yani geçmişte bu zamanda Allah’ın (c.c) ayetlerini inkarı ve peygamberlere muhalefeti tasvip edip bu yaklaşımı ilkeniz yapmanız, sonra Hz Peygamber (s.a.v)’i inkarı benimsemeniz ne kötüdür. Ki tüm insanlara gönderilen son peygamberi ve nebilerin efendisini inkar etmeniz günahlarınızın en büyüğü ve suçlarınızın en ağırıdır. Evet, sizler ahitlerinizi bozmak, Allah’ın (c.c), Allah’ın ayetlerini inkar etmek ve Allah’ı bırakıp buzağıya tapınmak gibi bunca çirkin fiilleri yaptıktan sonra, hala nasıl iman iddiasında bulunabiliyorsunuz?.

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim / C:1 / bkz: 419-426

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı